Kasutajate isikuandmete töötlemise ja kaitse privaatsuspoliitika

01.11.2023

Käesolev kasutajate isikuandmete töötlemise ja kaitse privaatsuspoliitika (edaspidi – “poliitika”) on vastu võetud ja kehtib piiratud vastutusega ühingus ArtEsthetic EUEE 3 OÜ (edaspidi – “ettevõte” või “meie”).

Isikuandmete töötlejaks on ArtEsthetic EUEE 3 OÜ, registrinumbriga 16616329, aadress: Jaama tn 76-4 Tartu linn, Tartu linn Tartu maakond 50605; tel. +37253006111, e-post info@artesthetic.ee.

Me kogume, kasutame ja säilitame isikuandmeid, mida Te meile esitate meie veebilehtede ja mobiilirakenduste (edaspidi „veebilehed“) kasutamisel igasugustelt seadmetelt ja suheldes meiega mis tahes vormis ning vastavalt käesolevale poliitikale. Samuti vastavalt Euroopa Parlamendi määrusele EL 2016/679.

Meie rakenduste kasutamisel ja oma isikuandmete meile esitamisel annate Te nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevale poliitikale.

 1. Põhimõisted

«Isikuandmed» – Igasugune teave, mis on seotud kindla füüsilise isikuga.

«Isikuandmete töötlemine» – Igasugune tegevus (toiming) või tegevuste kogum (toimingud), mis viiakse läbi automaatikavahendite kasutamisega või ilma nende kasutamiseta isikuandmetega, sealhulgas kogumine, registreerimine, süstematiseerimine, säilitamine, täpsustamine (uuendamine, muutmine), väljavõtmine, kasutamine, edastamine (levitamine, esitamine, juurdepääs), anonüümseks muutmine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine.

 1. Andmed, mida me kogume

Me töötleme:

 • isikuandmeid, mida Te meile esitate meie rakenduste infoväljade täitmisel, sealhulgas kontaktvormi täitmisel, uudiskirjade tellimisel, üritustele (veebiseminarid, konverentsid) registreerimisel;
 • isikuandmeid, mida Te esitate teenuste tellimisel, mida pakub ettevõte, samuti lepingu sõlmimisel;
 • isikuandmeid, mis on vajalikud kvaliteetsete ja turvaliste kosmetoloogiliste teenuste osutamiseks, nimelt teavet Teie terviseseisundi, läbipõetud haiguste, raseduse, allergiate ja muu kohta, mida vastav spetsialist konkreetse kosmetoloogilise protseduuri jaoks nõuab;
 • tehnilised andmed, mis edastatakse automaatselt seadme kaudu, mida kasutate meie veebilehtede sirvimiseks, sealhulgas seadme tehnilised omadused, IP-aadress;
 • teave, mis on salvestatud küpsistesse. Sõltuvalt Teie poolt kasutatavast brauserist ja seadmest kasutatakse erinevaid küpsiste komplekte, sealhulgas hädavajalikke, jõudlus-, funktsionaalsus- ja analüütikaküpsiseid;
 • isikuandmed, mida me saame oma kosmetoloogiliste teenuste keskustes Teie külastuse ajal oma videovalve kaudu.
 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Me töötleme Teie isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel, milleks need on esitatud, sealhulgas:

 • Teile meie ettevõtte, teenuste ja ürituste kohta informatsiooni pakkumine, samuti meie uudismaterjalide saatmine. Elektroonilised kirjad saadetakse ainult Teie vabatahtliku nõusoleku alusel. Kui olete meilt uudiskirja saanud, saadetakse Teile alati link uudiste saamisest loobumiseks. Selle valiku korral kustutatakse Teie e-posti aadress meie uudiskirjade andmebaasist ja Te ei saa enam informatsiooni;
 • suhtlemine Teiega, kui Te meie poole pöördute;
 • teenuste pakkumine Teile vastavalt teenuse osutamise lepingule;

Me viime läbi videovalvet nii Teie isikliku turvalisuse kui ka meie töötajate, klientide ja vara turvalisuse huvides. Videovalvet teostatakse avalikes kohtades, järgides rangeid turvalisus- ja privaatsuseeskirju, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid ja seadmeid. Videovalvega aladel asuvad teavitavad sildid.

Kui me töötleme isikuandmeid eesmärkidel, millest Teid ei ole käesolevas poliitikas informeeritud, teavitame Teid nende andmete töötlemise individuaalsetest tingimustest eraldi.

Me ei tee otsuseid, mis toovad Teile kaasa õiguslikke tagajärgi või mõjutavad muul moel Teie õigusi ja seaduslikke huve, tuginedes ainult automatiseeritud isikuandmete töötlemisele.

 1. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks

Me töötleme Teie isikuandmeid, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

 • olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks;
 • isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või sõlmimiseks;
 • isikuandmete töötlemine on vajalik meile õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks (näiteks info edastamiseks Riiklike Tulude Teenistusele, Maksu- ja Tolliametile);
 • isikuandmete töötlemine on vajalik meie seaduslike (legitiimsete) huvide tagamiseks (näiteks vara turvalisuse tagamiseks viime läbi videovalvet, samuti võime pöörduda kohtusse võla sissenõudmiseks jne);
 • andmete töötlemine on vajalik Teie või mõne teise füüsilise isiku elutähtsate huvide kaitsmiseks.
 1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted
 • Ettevõte tagab isikuandmete töötlemise järgmiste põhimõtete kohaselt:
 • andmetöötluse eesmärgi piiramine – isikuandmeid töödeldakse ainult siin määratletud andmetöötluse eesmärgil või nendeks tegevusteks, milleks andmesubjekt on nõusoleku andnud;
 • andmete kvaliteet ja proportsionaalsus – isikuandmeid töödeldakse võimalikult korrektselt ja vajaduse korral uuendatakse. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja ei ületa vajalikku mahtu, arvestades töötlemise eesmärki;
 • läbipaistvus – andmesubjektile on selge, millistel eesmärkidel andmetöötlus toimub;
 • turvalisus – andmete töötlemisel rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mis vastavad võimalikele riskifaktoritele, näiteks meetmeid juhusliku või ebaseadusliku andmete hävitamise, muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu vastu;
 • minimeerimine – isikuandmeid vaadatakse regulaarselt üle, eesmärgiga kustutada andmed, mis ei ole enam vajalikud töötlemise eesmärgi saavutamiseks. 
 1. Isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks rakendame nende töötlemisel vajalikke ja piisavaid õiguslikke, organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid isikuandmete kaitseks volitamata või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, esitamise, levitamise ning muude volitamata toimingute eest isikuandmetega.

 1. Konfidentsiaalsus / Isikuandmete edastamine

Teie isikuandmeid ei avaldata üldkasutatavates allikates ega avalikustata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui ettevõte saab Teie selgesõnalise nõusoleku, või kui teave on nõutud vastavalt õigusnormide nõuetele. Vajadusel võime edastada Teie isikuandmeid riigi- ja õiguskaitseasutustele meie seaduslike huvide kaitsmiseks.

Samuti võime Teie kohustuste täitmiseks Teie isikuandmeid edastada koostööpartneritele: andmetöötlejatele, kes teostavad vajalikku andmetöötlust meie nimel, näiteks IT-infrastruktuuri hooldusspetsialistidele, turundusagentuuridele, liisingufirmadele, kullerteenustele jne. Need ettevõtted on kohustatud Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktide ja meie koostöölepingu kohaselt kaitsma Teie isikuandmeid ja töötlema neid ainult meie poolt määratud eesmärkidel.

Me ei edasta Teie andmeid kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

 1. Isikuandmete omaniku õigused

Ettevõte austab Teie õigusi Teie poolt esitatud teabe ülevaatamiseks, parandamiseks, uuendamiseks, vastuväiteks või muudeks muudatusteks, samuti teabe kustutamiseks. Selleks võite meiega ühendust võtta, saates päringu teemaga „Isikuandmete päring” või „Nõusoleku tagasivõtmine isikuandmete töötlemiseks” (juhul, kui soovite isikuandmete töötlemise nõusolekut tagasi võtta) e-posti aadressile info@artesthetic.ee.

Kui esitate päringu Teiega seotud teabe kustutamiseks, kustutame viivitamatult Teie isikuandmed, kuna Teie õiguste järgimine on meie jaoks prioriteetne. Kahjuks ei saa me Teie isikuandmeid kustutada, kui õigusaktid kohustavad meid neid säilitama.

 1. Säilitamise kestus

Teilt saadud isikuandmeid hoitakse nii kaua, kui kasutate meie teenuseid, või, kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel – seni, kuni võtate oma nõusoleku tagasi. Isikuandmete pikemat säilitamisaega võib nõuda seadus, mis kehtestab dokumentide või teabe minimaalse säilitamisaja, või meie seaduslike huvide kaitsmiseks (näiteks, kuid mitte ainult, raamatupidamis- või kohtumenetluse vajadusteks).

Kui isikuandmete töötlemise eesmärk on saavutatud, kustutame Teie isikuandmed usaldusväärsel viisil või muudame need kättesaamatuks (arhiveerimine) või tuvastamatuks, nii et neid ei ole enam võimalik Teiega seostada.

 1. Küpsisefailid

Me kasutame küpsisefaile. Küpsistega seotud poliitika ja tehniliste nüansside kohta saate rohkem teavet vastavas jaotises.

 1. Privaatsuspoliitika muutmine

Poliiitikat võib muuta ilma eelneva hoiatuseta. Veebisaidil avaldatud muudetud poliitika asendab kõik eelmised poliitika versioonid. Muudatused ei mõjuta ettevõtte üldist poliitikat seoses isikuandmete subjekti õiguste järgimisega.